Informácie

Miesto konania kongresu

Grandhotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

Vedecký výbor kongresu

predseda vedeckého výboru: členovia vedeckého výboru:

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN

členovia vedeckého výboru:

primár MUDr. Aleš Tomek, PhD., FESO

doc. MUDr. Michal Bar, PhD.

prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.

prof. MUDr. Roman Herzig, PhD., FESO, FEAN MUDr. Georgi Krastev, PhD.

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO MUDr. Norbert Leško

prof. MUDr. Robert Mikulík, PhD., FESO MUDr. Jiří Neumann

doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO doc. MUDr. Daniel Šaňák, PhD., FESO MUDr. Ondřej Škoda, PhD., FESO

prof. MUDr. David Školoudík, PhD., FESO prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., FAAN MUDr. Daniel Václavík, PhD., FESO

Kongresový sekretariát

Slovenská lekárska spoločnosť - kongresové oddelenie Emília Kurucová, Cukrová 3, 813 22 Bratislava

Tel.: +421 2 5292 2017, 5292 2019

Fax: +421 2 5263 5611

e-mail: kurucova@sls.sk

Organizačný sekretariát

Progress CA s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice Kontakt: Ing. Beáta Kapustová

Tel.: +421 55 68 06 261, +421 905 411 511 Fax: +421 55 68 06 156

e-mail: beata.kapustova@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

Online informácie:

www.cerebro2019.sk

www.sksnes.sk

www.progress.eu.sk

Témy odborného programu

Diagnostika CMP

Manažment akútnej fázy CMP

Intravenózna trombolýza

Endovaskulárna liečba

Neurointenzívna starostlivosť

Primárna a sekundárna prevencia CMP

Intracerebrálne krvácanie, subarachnoidálne krvácanie

Cievne malformácie

Stenózy extra – a intrakraniálnych mozgových tepien

Srdce a mozog

Cievna chirurgia

Organizácia starostlivosti o pacientov s CMP, registre

Neurosonológia

Komplikácie CMP: spasticita, epilepsia, demencia, depresia

Rehabilitácia, logopédia, neuropsychológia, manažment následkov CMP

Dysfágia: diagnostika a manažment

Sesterská sekcia

Rokovací jazyk

slovenčina, čeština a angličtina (bez simultánneho tlmočenia)

Kongresový poplatok


do 15. 09. 2019
na mieste
Člen ČNS, SNS, ČSKN, SSKN
100,- EUR
120,- EUR
Nečlen ČNS, SNS, ČSKN, SSKN
110,- EUR
120,- EUR
Sestra člen SKSaPA
20,- EUR
30,- EUR
Sestra, Laborant, Študent LF, Doktorand, Nelekár
20,- EUR
30,- EUR
Sprevádzajúca osoba
20,- EUR
20,- EUR

Registrácia, prihlásenie sa na aktívnu alebo pasívnu účasť

online: www.cerebro2019.sk

e-mailom: kurucova@sls.sk

Spôsob platby kongresového poplatku

bankovým prevodom, bankové spojenie:

Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava VÚB Bratislava-mesto, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25 Číslo účtu: SK36 0200 0000 0000 0453 2012

Swiftcode: SUBASK BX

Variabilný symbol: 19 1165 3218

alebo na mieste v hotovosti.

Dôležitý termín

Prihláška na aktívnu účasť a odoslanie abstraktu: do 10. 06. 2019

Prezentačná technika

Multimediálny projektor.

Prednášajúci odovzdá svoju prednášku najneskôr 15 minút pred začiatkom prednáškového bloku pri stolíku technika.

Postery môžu byť vyvesené od 16. 10. 2019 od 13.00 hod. a budú vystavené počas trvania kongresu v priestoroch Grandhotela Bellevue.

Formát 100 x 90 cm (v x š).

Pokyny pre prípravu abstraktov

Prosíme autorov odborných príspevkov, aby texty abstraktov pripravené podľa uvedených pokynov zaslali najneskôr do 30. júna 2019 na adresu: neurologia@progress.eu.sk

Abstrakt nemá presahovať 1 stranu formátu A4.

Prosíme uviesť mená prednášajúcich, spoluautorov, názov prednášky, pracovisko.

Abstrakt musí obsahovať:

  • názov príspevku veľkými písmenami,
  • skratku mena, priezvisko autora (autorov), pracovisko a mesto
  • členenie abstraktu na: úvod, metóda, výsledky, záver.

Abstrakty posielajte v rámčeku s rozmermi 17 cm (výška) x 12 cm (šírka), napísané na počítači v programe MS Office - Word, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1.

Ubytovanie

Ubytovanie zabezpečuje Progress CA, s.r.o.

Online: www.cerebro2019.sk


single izba 
double izba
Grandhotel Bellevue ****
od 109,- EUR
od 114,- EUR
Hotel Atrium ***
od 86,- EUR
od 104,- EUR
Villa Siesta ***
od 74,- EUR
od 98,- EUR
Penzión Šport ***
od 70,- EUR
od 90,- EUR
Penzión Raimund ***
od 67,- EUR
od 84,- EUR

Uvádzané ceny sú za izbu a noc, vrátane DPH a sú len informatívne. Presná cena izby Vám bude potvrdená pri rezervácii v závislosti od typu a obsadenia izby. Každý účastník 47. slovenského a českého cerebrovaskulár- neho kongresu si ubytovanie záväzne rezervuje vo vybranom hoteli najneskôr do 15. 09. 2019 online v spoločnosti Progress CA s.r.o. Počet miest v jednotlivých hoteloch je obmedzený, odporúčame včasnú objed- návku ubytovania. Po stanovenom termíne 15. 09. 2019 nebude možné garantovať voľné izby. Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.cerebro2019.sk vám bude e-mailom zaslaná zálo- hová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť požadované položky.

Predbežný program

16. 10. 2019

od 11.00 - registrácia

13.00 - 18.00 - odborný program

17. 10. 2019

9.00 - 16.00 odborný program

16.00 - 18.00 Beh za zdravie

18. 10. 2019

9.00 - 15.00 odborný program