Aktívna účasť

Prosíme autorov odborných príspevkov, aby texty abstraktov pripravené podľa uvedených pokynov zaslali najneskôr do 30. júna 2019 na adresu: neurologia@progress.eu.sk

Abstrakt nemá presahovať 1 stranu formátu A4.

Prosíme uviesť mená prednášajúcich, spoluautorov, názov prednášky, pracovisko.

Abstrakt musí obsahovať:

  • názov príspevku veľkými písmenami
  • skratku mena, priezvisko autora (autorov), pracovisko a mesto • členenie abstraktu na: úvod, metóda, výsledky, záver

Abstrakty posielajte v rámčeku s rozmermi 17 cm (výška) x 12 cm (šírka), napísané na počítači v programe MS Office - Word, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1.